keskiviikko 7. lokakuuta 2009

Puhe vanhusten viikon juhlassa

Hyvät tuusulalaiset
Arvoisa juhlayleisö

Pysähdyin itse vanhusten viikon alkaessa miettimään millainen vanhuus minulla tulee olemaan. Millaisessa kunnossa olen, millaisia palveluja tarvitsen, millaisen elinympäristön haluan. Toivoisin, että vanhusten viikko herättäisi nämä ajatukset mieliimme. Samalla toivoisin, että vanhusten viikolla, jokainen meistä ajattelisi omia läheisiään.

Kuntoutuksen nostaminen viikon teemaksi nostaa esiin tärkeän asian. Viikolla kiinnitetään huomiota, kuinka tärkeä merkitys kuntoutuksella on ikäihmisten elämänlaadun parantamisessa, mutta samalla se muistuttaa meitä siitä, että myös työikäisen väestön ja lasten ja nuorten on syytä pitää huolta kunnostaa.

Hyvään vanhuuteen vaikuttaa se kuinka terveellisen elämän on elänyt. Nuorena opitut hyvät ruokailu- ja liikuntatottumukset palkitsevat vanhempana. Meidän kannattaa koko ajan varmistaa, että työikäisestä väestöstä pidetään huolta. Panostukset terveellisiin elämän tapoihin maksavat itsensä takaisin myöhemmin. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet, 2-tyypindiabetes ja masennus ovat työikäisen väestön kasvavia terveysongelmia, joihin tulee puuttua ajoissa.

Kun vanhuksen toimintakyky laskee laitoshoito jakson tai jonkin muun syyn johdosta tulee järjestää nopeasti mahdollisuus kuntoutukseen. Kansaneläkelaiton on tutkinut kuntoutuksen merkitystä vanhusväestöön. Tutkimustulosten mukaan voidaan todeta, että kuntoutus tukee vanhuksilla paitsi fyysistä suorituskykyä, myös henkistä vireyttä. Kuntoutukseen osallistuneet vanhukset tuntevat terveytensä vuotta myöhemmin jonkin verran paremmaksi kuin vertailuryhmän vanhukset, jotka eivät osallistuneet kuntoutukseen. Enemmistö arvioi mielialansa paremmaksi kuin kuntoutusjakson alussa. Kuntoutuksesta voi saada myös uusia ystäviä.

Kuntoutus ei voi olla vain vanhuksella tarjottu kylpyläloma tai muutaman kerran fysioterapia käynti. Kuntoutukseen täytyy palvelun tarjoajan sekä vanhuksen sitoutua, jotta päästään oikeisiin tuloksiin. Kuntoutus voi olla vanhuksella irti otto arjesta, mutta tärkeintä olisi kuntoutusjaksolla tähdätä vanhuksen omaan selviytymiseen arjen askareista.

Laitoshoidossa liikkumattomuus on erityisen haitallista. Terveen ihmisen lihaksistossa tapahtuu muutoksia jo 10 päivän makuutuksen aikana. Muutoksia tapahtuu lihasmassassa ja – voimassa, sekä aineenvaihdunnassa.
noin 65 -vuotiaalla 10 päivän makuutus vähentää lihasmassa samalla lailla kuin nuorten makuuttaminen 4 viikon ajan.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lyhytkin laitosjakso voi aiheuttaa vanhukselle ennenaikaista laitostumista joka on haitallista vanhuksen hyvinvoinnille. Tämä tuo myös haasteen vanhusten palveluille. Hoitoon tai kuntoutukseen pääsyä ei tule pitkittää turhaan makuuttamalla vanhusta laitospaikalla. Meidän tulee Tuusulassakin varmistaa, että palvelut ovat oikein järjestetty, jotta oikea hoitopaikka löytyy nopeasti.
Arvoisat vanhustenviikon juhlavieraat

Vanhusten viikon kynnyksellä tiedotusvälineisiin levisi hälytyttäviä tietoja vanhusten hoidon huonosta tilasta Suomessa. Uutisissa on viitattu tutkimuksiin vanhustenhoidon heikosta tilasta. Tämän kaltaiset uutiset pakottavat meidät miettimään miten haluamme Suomessa, täällä Tuusulassa järjestää vanhusten, läheisimpiemme hoidon.

Asenne vanhusten hoitoon ja kuntoutukseen tulisi lähteä ihan perusasioista. Vanhukset ovat tärkeä osa yhteiskuntaamme. Ikäihmisellä on samat perustarpeet kuin meillä kaikilla: lämpöä, puhtautta, ruokaa, läsnäolo ja harrastusmahdollisuuksia. Ei vanhus ole sen vaativampi, kuin meistä kukaan. Ei riitä että vanhusta käydään katsomassa kerran päivässä. Televisio ei voi korvata vanhukselle ihmiskontaktia.

Keskustelu vanhusten hoidon arjesta on tullut samaan hetkeen kun kuntien ja valtion talous taistelee kohoavien kustannusten ja pienenevien määrärahojen kanssa. Vaikka uskon, että monessa kunnassa vanhuksia hoidetaan hyvin, niin varmasti laiminlyöntejä esiintyy. Tämän syksyn keskustelun tuloksena on painetta lisätä lakiin samanlaisia määräyksiä ja vaatimuksia vanhusten hoidolle, kuin nyt on asetettu esimerkiksi päivähoidolle tai sosiaali- ja terveyspalveluille. Sinänsä lakiin ja asetuksiin asetetut minimivaatimukset varmistaisivat tason, jolla yhteiskunta haluaa vanhukset hoitaa. Jos tällaisia lakiin sidottuja vaatimuksia tulee, eivät ne saa olla niin rajaavia, ettei kunnalle palvelujen tuottajana jäisi mahdollisuutta itse järjestää palvelut parhaaksi katsomallaan tavalla.


Arvoisat juhlavieraat

Vanhusten hoito ja vanhusten palvelut ovat olleet Tuusulassa keskustelussa tämän vuoden aikana. Sosiaali- ja terveystoimi on yhdistyessään miettinyt uusia rakenteita, jotta voisimme tarjota palveluja paremmin. Tuusula tarvitsee tulevaisuudessa uusia palvelumalleja ikääntyvälle väestölle.
Vanhuksia ei tulevaisuudessa säilötä keskustojen ulkopuolelle vanhainkoteihin tai laitoksiin. Tarvitaan palveluasumista lähelle keskustoja ja keskustoihin. Ikäihmiset tarvitsevat ympärilleen elämää, jota hoitohenkilöstö ei voi luoda vanhainkodeissa. Tarvitaan ystävä verkostoja, harrastustoimintaa, harjoitustiloja, puistoja, kuntoilumahdollisuuksia.

Odotettavissa oleva elinikä kasvaa. Meillä on Tuusulassa jatkossa enemmän ikäihmisiä, joilla on myös suurempi hoivan tarve. Tavoitteena tulee olla, että suurempi osa vanhusväestöstä pärjäisi kotona, tai kevyen palveluasumisen piirissä.
Sosiaali- ja terveystoimi on linjannut pitkäaikaissuunnitelmiinsa, että Tuusulaan rakennetaan senioriasumista ja palveluasuntoja. Seuraavan 15 vuoden aikana tarvitaan ainakin 200 asuntoa. Etelä-Tuusulassa tämä tarve tullaan huomioimaan varuskunta-alueen suunnitelmissa.

Tuusulassa olemme myös linjanneet, että tehostettua hoitoa tarvitsevat vanhukset hoidetaan oman kunnan alueella. Naapurikunnat ovat sijoittaneet pitkäaikaista hoitoa vaativia vanhuksia Kiljavan sairaalaan. Sairaala on monella omaiselle hankalan matkan päässä, etäällä palveluista ja elämästä. On tarkoituksen mukaisempaa tarjota palvelut läheltä kotikuntaa. Kiljavaa toki tullaan edelleen käyttämään erilaisissa kuntoutusjaksoissa. Kiljavan kuntoutusjaksot ovat olleet tuusulalaisille hyviä.

Monelle ikäihmiselle on koti paikka, jossa haluaa tulla hoidetuksi mahdollisimman pitkään. Jos koti mahdollistaa toiminnallisesti vanhuksen itsenäistä tai autettu selviytymistä on se inhimillisin hoivapaikka. Tuusulassa meillä on edelleen tahto tukea kotona selviytymistä. Tuusulan kunta tarjoaa kotihoidon ja muiden palvelujen kautta apua kotona selviytymiseen. Omaishoidon tuella voidaan myös taloudellisesti tukea omaista, joka jää kotiin hoitamaan läheistään. Sosiaali- ja terveystoimessa on päätetty uusista omaishoidon kriteereistä, joilla varmistetaan, että 1.3 miljoonan euron tuki kohdistuisi juuri niille omaishoitajille, jotka hoitavat ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevia läheisiään.


Hyvät naiset ja herrat

Ikäihmisillä on paljon vielä annettavaa. Ikäihmisen arki pitää olla muutakin kuin laitokseen sidottua ruuan ja pesun odottelua. Vanhusten toimintakyvyn ylläpito eri toimin on meidän kaikkien vastuulla. Meidän on muutettava asenteitamme ikäihmisten hoidossa ja palveluiden järjestämisessä. Palveluita suunniteltaessa tulee nähdä koko ihmisen elinkaari. Koululiikunnassa ja terveellisten elintapojen ohjauksessa nuorena luodaan pohja hyvälle vanhuudelle. Ja kun eläkeikä koittaa tulee meidän huolehtia, että hyvästä ruokavaliosta ja liikunnasta – omasta terveydestään huolehtiminen ovat ikäihmisen arkipäivää. Kuntoutuksen hyvä ajatus ei saada jäädä tänään vanhustenviikon juhlapuheisiin vaan sen tulee siirtyä hyviin käytäntöihin ja viisaisiin päätöksiin.

Hyvää vanhusten viikkoa!

lauantai 25. heinäkuuta 2009

Ajatuksia omaishoidontuesta

Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunnan ja kunnanvaltuuston päätökset omaishoidon tuen leikkauksista ovat keskustaluttaneet kuntalaisia paikallislehden palstoilla kesän ajan.

Keväällä sosiaali- ja terveyslautakunnalle oli selvää, että sosiaali- ja terveystoimen toimialan budjetti tulee ylittymään noin 1.5 miljoonaa euroa. Kunnanhallitukselta oli tullut jo aiemmin viesti, että toimialat eivät saa ylittää budjettiaan. Tämän seurauksena lautakunta päätti toimista, joilla varmistetaan, että pysymme budjetissa. Lautakunta muun muassa päätti, että omaishoidon tukea jaetaan olemassa olevan määrärahan mukaan. Lautakunta on ollut yksimielinen siitä, että joudumme pitämään tiukkaa talouskuria.

Omaishoidon tuki on kunnalle vapaaehtoinen tukimuoto, se ei ole lakisääteinen etu. Omaishoidon tuen tarkoituksena on tukea omaishoitajia rahallisesti. Kotona hoidettavat saavat tämän lisäksi myös muita tukimuotoja hoitotarpeen mukaan. Kenenkään omaishoitajan ei tulisi olla yksistään kunnan omaishoidontuen varassa, vaan sen tulisi olla kannustelisä. Itse arvostan suuresti omaishoitajia, jotka jaksavat olla omaisensa lähellä ja hoitaa omaistaan kotona. Koska omaishoidon tuki on kunnalle vapaaehtoinen tukimuoto, on valtuusto asettanut sille budjetissa määrärahan, jossa lautakunnan tulee pysyä.

Keväällä 2009 talousseuranta osoitti että omaishoidon budjetti tulee ylittymään noin 250.000 euroa. Samaan aikaan kunnanhallitus päätti asettaa kunnalle 1.5 % säästötavoitteen. Sosiaali- ja terveystoimen budjetti oli ylittymässä 1.5 miljoonaa euroa, joten yhteensä lautakunnan noin 100 miljoonan budjetista lautakunnan tulisi tänä vuonna säästää 3 miljoonaa euroa. Lautakunta käynnisti useita toimenpiteitä, joilla pyritään leikkaamaan kuluja ja täyttämään toimialalle asetetut tavoitteet. Omaishoidon tuen leikkaukset ovat pieni osa tästä suuresta säästötavoitteesta. Säästöt tulevat koskettamaan kaikkia sosiaali- ja terveystoimen osa-alueita, myös siis omaishoidon tukea. Toimialan menoista iso osa on lakisääteisiä menoja, joihin lautakunta ei voi vaikuttaa. Säästötoimet kohdistuvat merkittävästi ei-lakisääteisiin kuluihin. Keskustelussa on tuotu esiin omaishoitajien arvostuksen puute. Mielestäni tässä valtavassa säästökampanjassa ei ole enää kyse arvovalinnoista, tai arvostuksesta: Säästää pitää, kun ei ole rahaa mitä jakaa.

Omaishoidon maksuluokkia on useita. Niin sanottua alinta maksuluokkaa ei leikattu, koska sen taso on laissa määrätty. Valtuusto päätti Kokoomuksen, keskiryhmien ja Tupun yhteistyöllä, että myöskään ylintä maksuluokkaa ei leikata. Ylintä maksuluokkaa maksetaan niille omaishoitajille, jotka hoitavat paljon hoivaa tarvitsevia omaisia. Omaishoidon tuesta leikattiin keskimmäistä maksuluokkaa 15 %. Tällä 15 % leikkauksella pyritään varmistamaan, että omaishoidon tukeen varattu määräraha riittää.

Lisäksi toimialalla on päätetty tarkistaa omaishoidon tuen kriteerejä ensi vuodelle. Tarkoitus on kohdistaa omaishoidon tuki juuri niille, jotka siitä hyötyvät eniten. Mielestäni tuella tulee tukea juuri niitä omaisia, jotka hoitavat paljon hoivaa tarvitsevaa omaistaan ympärivuorokautisesti kotonaan.

Omaishoitajien arvostusta ei mielestäni voi mitata pelkästään rahalla; omaishoidon tuella. Väitteet siitä, että omaishoitajilta viedään ”tuhkatkin pesästä” tai että omaishoitajia ei Tuusulassa arvosteta, ovat mielestäni vääriä. Tuusulassa omaishoitajien työtä arvostetaan ja tuetaan monilla eri tavoilla. Omaishoitajille on tärkeää antaa mahdollisuus vapaapäiviin, kotihoidon käynteihin, ateriapalveluun ja on myös selvitettävä muita keinoja, joilla omaishoitajien jaksamista voidaan edistää. Yhteistyötä omaishoitajien tukemiseksi järjestöjen ja muiden tahojen kanssa tulisi myös kehittää. Mielestäni tulee tarkastella kokonaisuutta, eikä vain yhden tukimuodon rahallista panostusta.

En voi ymmärtää ajatusta: ”paljon euroja = paljon arvostusta, vähän euroja = vähän arvostusta”. Jos ei ole rahaa mitä antaa, niin ei arvostustakaan voi rahassa mitata. Tässä tilanteessa joudumme säästämään tasapuolisesti kaikista toiminnoista. Meillä on mahdollisuus löytää säästöjä miettimällä palvelurakennettamme, tukien kohdistamista, sisäistä toimintamallia ja – kulttuuria. Itse arvostan kaikkia omaishoitajia ja heidän tekemää työtään omien läheistensä, rakkaintensa hoitamisessa. Uskon, että omaishoidon tuki ja omaishoitajille tarjottavat palvelut tulevat edelleen säilymään ja kehittymään Tuusulan kunnassa. Taloudellinen tilanne pakottaa meidät tekemään kipeitä säätöjä, mutta samalla myös katsomaan peiliin ja miettimään miten palvelut on järkevintä kunnassa järjestää. Minun niin kuin varmasti kaikkien toive on että synkkä pilvi maailman talouden yltä jo poistuisi, ja saisimme kuulla parempia taloudellisia uutisia: pääsisimme vaikeista leikkauksista ja säästöistä eroon.

perjantai 5. kesäkuuta 2009

Säästöjen tiellä

Heti vaalien jälkeen oli varsin selvää, että Suomen kuin koko maailman talous tulee sakkaamaan. Kun uusi valtuuskausi alkoi ja uudet lautakunnat valittiin, ei vielä kellään ollut tiedossa kuin syvälle taantumassa mennään. Pitkin kevättä on totuus alkanut paljastumaan. Kaikki merkit viittaavat siihen, että kuntatalous tulee olemaan vaikeuksissa seuraavat vuodet. Päätöksenteon, lautakuntatyön näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että vaikeita päätöksiä joudutaan tekemään vielä pitkään. Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveystoimen budjetti on yhteensä lähes 100 miljoonaa euroa. Suurimmaksi osaksi rahat kuluvat niin sanotusti lakisääteisiin menoihin, joihin ei kunnassa tehtävillä päätöksillä voida vaikuttaa. Suurimman yksittäisen siivun budjetista vie HUS erikoissairaanhoito. Taantuma on aiheuttanut noin 1.5 % säästöpaineen kunnan menoihin. Sinänsä 1.5 miljoonan euron säästäminen 100 miljoonan euron budjetista kuulostaa helpolta tehtävältä. Mihinkään äkkijarrutukseen tai merkittäviin palvelujen leikkaamiseen ei ole tarvetta. Mutta kun menoja joudutaan uudelleen arvioimaan ja kohdentamaan, joudutaan jostain karsimaan.

Viime lautakunnan kokouksessa käsittelimme noin puolen miljoonan säästöt. Kokonaisuudessa sosiaali- ja terveystoimesta joudutaan säästämään 1,5 miljoonaa euroa, joten seuraaviin lautakuntiin tulee vielä uusia esityksiä. Eniten keskustelua on herättänyt omaishoidon tuen uudelleen arviointi. Lautakunta päätti irtisanoa omaishoidon tuen sopimuksen. Tarkoituksena on hieman laskea omaishoidon tuen tasoa, sekä uudelleen arvioida tuen kohdistamista. Tuki on tarkoituksen mukaista kohdistaa juuri niille, jota sitä eniten tarvitsevat, juuri niille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa. Jos omaisella on mahdollisuus omaishoidon tuen avulla hoitaa läheistään kotona, on se sekä kunnan että hoidettavan kannalta varmasti paras ratkaisu. Tavoitteena omaishoidon uudelleen kohdistamisessa tuleekin olla että tukea kohdistetaan kustannustehokkaasti sitä tarvitseville.

lauantai 14. maaliskuuta 2009

Vanhusten pitkäaikaishoitoa ja Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen Tuusulassa tulevaisuudessa

Lautakunta käsitteli kokouksessaan kahta merkittävää asiaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä. Tämän vuoden alussa on kuntalaisia ja Tuuskodon omaisia keskusteluttanut suunnitelma, jossa terveyskeskuksen vuodeosastolta siirretään reilu 20 vanhusta Tuuskotoon.
Terveyskeskuksen osastot ovat olleet kovin täynnä viime vuoden lopulla ja tämän vuoden alussa. Jotta hoitoketjut toimisivat joustavasti ja tehokkaasti tulisi terveyskeskuksen vuodeosastolla olla koko ajan mahdollisuus ottaa erikoissairaanhoidosta vastaan sieltä kotiutettavia potilaita. On syntynyt tarve siirtää potilaita terveyskeskuksesta muualle.
Terveyskeskus ei voi olla vanhuksen pitkäaikaishoidon paikka. Terveyskeskuksessa vanhukset makaavat 2-4 hengen huoneissa. Tuuskoto pystyy palvelemaan vanhuksen tarpeita paremmin kuin terveyskeskus. Tuuskodossa vanhukset asuvat yhden hengen huoneissa ja heille pystytään järjestämään kuntouttavaa toimintaa. Näin ollen on tarkoituksen mukaista siirtää terveyskeskuksesta ne vanhukset Tuuskotoon, joille Tuuskoto on paras mahdollinen hoitopaikka.

Lautakunta päätti että Tuuskodon pitkäaikaishoidon paikkoja lisätään. Paikkojen lisäyksestä huolimatta Tuuskodon kodinomaisuus säilyy. Kaikille tuusulalaisille vanhuksille halutaan järjestää turvallinen, kodinomainen ja virikkeitä antava elinympäristö, joka edistää heidän kuntoutumistaan, omatoimisuuttaan ja toimintakykyään.
Tuuskodon uudet hoivapaikat saadaan palauttamalla hoivakäyttöön rakennetut huoneet takaisin potilashuoneiksi. Suurin osa pitkäaikaishoidon hoivapaikoista on 1 hengen huoneissa. 62 hoivapaikasta 56 hoivapaikkaa on 1 hengen huoneissa ja 6 hoivapaikkaa on 2 hengen huoneissa. Kymmenen lyhytaikaishoidon paikoista sijoittuu 2 hengen huoneisiin. Kahden hengen huoneisiin voidaan sijoittaa tarvittaessa pariskunta tai henkilöt, jotka toivovat yhteistä asumista toisen kanssa.
Päätökseen liittyy myös se, että sekä Tuuskodossa että terveyskeskussairaalassa osastoja profiloidaan pitkäaikaisen hoivan ja hoidon mukaan tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi. Tuuskotoon tulee hoivaosasto, saattohoitoon erikoistunut hoivaosasto, infektio-osasto, vaikean dementian hoivaosasto ja keskivaikean dementian hoivaosasto. Lisäksi Tuuskoto tarjoaa tehostettua palveluasumista. Terveyskeskussairaalan osastot erikoistuvat akuutin hoidon ja kuntouttavan hoidon osastoiksi.

Tuusulan kunta on teettänyt NHG:llä (National Healthcare Group) selvityksen miten etelä-Tuusulassa tulisi sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää. Lautakunta piti selvitystä hyvänä ja oikean suuntaisena. Mielestäni selvitys sisälsi monia hyviä ajatuksia siitä miten Tuusulan palvelurakennetta tulisi kehittää. Lautakunta päätti yksimielisesti, että selvityksen ehdotukset ohjaavat sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelua jatkossa Tuusulassa. Selvityksen keskeisin sisältö on, että etelä-Tuusulaan rakennetaan uusi palvelukeskus ja sosiaali- ja terveysasema. Lisäksi vanhuksille ja vammaisille tulisi saada lisää palveluasumista. Toimiakseen palvelukeskuksen ympärillä pitää olla 150 - 200 senioriasuntoa, joiden asukkaat voivat tukeutua palvelukeskuksen tarjoamiin palveluihin kuten kauppaan, apteekkiin ja postiin.
Lautakunta päätti aloittaa uuden sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen suunnittelun viimeistään vuonna 2012.

torstai 26. helmikuuta 2009

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.2.2009

Lautakunnassa käsiteltiin vuoden 2008 toimintakertomusta. Paljon hyviä juttuja on saatu aikaiseksi viime vuonna toimialalla. Itseäni yllätti kuitenkin että yhteensä sosiaali- ja terveystoimi on ylittänyt budjetin 3 miljoonalla eurolla! Osa syynä on ollut, että viime vuosina on terveys- ja sosiaalilautakuntien budjetteja tehty alajäämäisiksi. Mutta varmasti on myös edellisen lautakunnan katsottava peiliin, että oliko ylitys lautakunnan tietoisesti tekemä vai tahallinen. Toki kaikki lakisääteiset tehtävät on tietenkin hoidettu. Tähän varmasti palataan vielä valtuustossa ja tarkastuslautakunnan raportissa.

Ensi vuodelle lautakunnalla on haaste miten lautakunta pysyisi budjetissa. Lautakunta on saanut perinnöksi edelliseltä lautakunnalta alibudjetoidun talousarvion. Samalla kunnan tulorahoitus, tontin myyntitulot ja yhteisöverot tulevat laskemaan. Lautakunta joutunee kevään aikana tekemään päätöksiä, joilla varmistetaan että lautakunta pysyy valtuuston asettamassa budjetissa.

maanantai 23. helmikuuta 2009

Valtuuston kokous 23.2.09

Kunnanvaltuuston kokous oli tälle kertaa lyhyt. Asioina käsiteltiin mm. Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista, Valimotien asemakaava ja Nuorten mielenterveyden edistämisen toimintamalli aloite.

Tuusulan valtuusto antoi lausuntonsa lääninhallitukselle kuntajaon muuttamisesta.

Kerava ja Järvenpää edelleen ajavat Purolan ja Ristikydön alueiden liittämistä Keravan ja Järvenpään kaupunkeihin. Yksimielisesti Tuusulan kunnanvaltuusto päätti vastustaa kuntajaon muuttamista. Tuusula tekee lausunnossaan selväksi, että Keravan ja Järvenpään vaatimuksilla ei ole oikeudellisia perusteita. On harmi, että edelleen Kerava ja Järvenpää ajavat tätä kuntaliitosasiaa. Tuusulan kunta, kunnan asukkaat ovat selväsanaisesti sanoneet kielteisen kantansa kuntajaon muuttamiselle. Lisäksi kaikki viestit valtioneuvostolta ja ministeriöistä ovat antaneet ymmärtää, että tukea kuntajaon muutokselle ei ole. Luulisi jo Keravan ja Järvenpään perääntyvän hankkeissaan. Vai onko niin, että Keravan ja Järvenpään pokka ei enää kestä perääntyä vaan tyhmän päättäväisesti käydään tämä sota loppuun vaikka lopputulos on selvä. Tämä prosessi vain tulehduttaa kuntien välistä yhteistyötä, vie aikaa, rajaa ja resursseja turhaan.

sunnuntai 22. helmikuuta 2009

Uusia kuulumisia

Uusi Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui keskiviikkona 4.2 ensimmäisen kerran. Lautakunta kävi tutustumiskäynnillä Tuuskodossa. Itselleni jäi ensimmäisestä kokouksesta oikein hyvä mieli. Meillä on lautakunta jossa on paljon kokemusta ja osaamista. Minusta lautakunnasta välittyi aito halu olla vaikuttamassa Tuusulalaisten hyvinvointiin ja ratkaista tulevaisuuden haasteet sosiaali- ja terveystoimessa.
Lautakunta ensimmäisessä varsinaisessa kokouksessaan 11.2 päättää vuoden 2009 käyttösuunnitelmasta ja muista "juoksevista asioista". Lehdissä on jo ennen uuden lautakunnan valitsemista kirjoiteltu suunnitelmasta siirtää vanhuksia terveyskeskuksesta Tuuskotoon. Lautakunta tulee 11. maaliskuuta kokouksessaan tekemään päätöksen rakennemuutoksesta, jossa terveyskeskuksen osastojen toimintaa profiloidaan ja Tuuskodon osaston jakoa muutetaan. Samalla Tuuskotoon tehtäisiin vanhoista isoista toimistotiloista muutama uusi potilashuone. Järjestelyllä saataisiin Tuuskotoon siirrettyä parikymmentä vanhusta terveyskeskuksesta. Lautakunta on perehtynyt tähän asiaan tutustumiskäynnillä vanhainkodissa 4.2. Lisäksi olen ollut yhteydessä perustettavaan Tuuskodon omaisten yhdistykseen, ja kuunnellut heidän näkemyksiään asiasta.Tässä asiassa on julkisuudessa liikkunut väärää tietoa, ja keskustelua on tahallisesti viety väärään suuntaan. Lautakunta tulee perehtymään tähän asiaan perusteellisesti ja päätökset tehdään huolehtien ennen kaikkea vanhusten hyvinvoinnista.


Uusi Valtuustokausi alkoi

Uusi valtuustokausi pyörähti käyntiin maanantaina 26. päivä. Ensi töikseen valtuusto valitsi valtuuston puheenjohtajiston, kunnanhallituksen ja lautakunnat sekä muut keskeiset luottamustoimet.
Keskustelua kokouksessa aiheutti Juhani Sjöblomin valinta kunnanhallituksen puheenjohtajaksi. Keskustelun päätteeksi valtuusto äänesti onko Sjöblom vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Äänin 33-12 6 tyhjää valtuusto päätti, ettei Sjöblom ole jäävi hoitamaan tehtävää. Sjöblom valittiin kunnanhallituksen puheenjohtajaksi.
Valtuuston päätökset (linkki)
Valtuustossa valittiin muiden lautakuntien mukana myös sosiaali- ja terveyslautakunta. Minut valittiin sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajaksi 2009-2012 kaudeksi.
Olen todella tyytyväinen sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajuudesta. Toki ei iloita ennenkuin maanantaina valtuustossa on päätös tehty. Tehtävä on vaativa ja haastava. Terveys- ja sosiaalitoimen organisaatiot on juuri viety yhteen. Toimialalla riittää haasteita Tuusulan kokoisessa kunnassa riittämiin. Innolla jo odotankin että saa kääriä hihat ja päästä tosi toimiin.
Tuntuu vähän oudolta, että edellinen sosiaalilautakunnan puheenjohtaja demareista on ollut näkyvästi lehdissä paheksuen Tuuskodon järjestelyitä. Demarit ovat olleet sosiaali- ja vanhainkotiasioiden lautakunnan hoitajia usean vuoden ajan. Nyt he ikään kuin mitätöivät oman työnsä. Tuovat julkisesti esille, että he ovat hoitaneet asioita huonosti? Päätökset Tuuskodin laajennuksen aikataulusta ja vanhustensiirroista terveyskeskuksesta Tuuskotoon on jo tehty edellisellä kaudella. Lyhyt on demarin muisti. Tästä on uuden kokoomusvetoisen lautakunnan hyvä alkaa korjaamaan edellisen lautakunnan virheitä.
Lisäksi minut valittiin Tuusulan kunnan edustajaksi Kuuma hallitukseen. Kuuma hallitus johtaa ylikunnallista Kuuma organisaatiota johon kuuluu Tuusulan lisäksi, Kerava, Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä ja Pornainen. Tavoitteenani on varmistaa että Kuuma palvelee Tuusulaa mahdollisimman tehokkaasti. Ylikunnallisia palvelujaon kehitettävä. Mutta yhteistyön täytyy tapahtua kuitenkin säilyttäen Tuusula itsenäisenä. Yhdessä Kuuma kuntien kanssa olemme vahvempi valvomaan kuntien etua esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissa.
Ollaan siis edelleen yhteydessä! Erityisesti Sinulta tuusulalainen haluan kuulla ideoita, palautetta ja ajatuksia. Sosiaali- ja terveystoimi koskettaa jokaista kuntalaista. Näille nettisivuille edelleen päivitän kuulumisia ja uutisia. Palautesivujen kautta voit lähettää minulle viestin tai olla muuten yhteydessä.